PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  

Avís legal

Institut de Desenvolupament de l'Erm (IDE)
Carrer Baixa Cortada, 1, 08560 Manlleu
CIF: Q0801299I.
Tel. 93 851 55 93
Fax 93 851 55 94
Correu electrònic: manlleu@barrierm.cat

Avís legal
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, vídeos, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'IDE o de tercers que n'han autoritzat l'ús a l'IDE. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. L'accés a aquest lloc web resta subjecte a les següents condicions:
 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l'IDE. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'IDE o de tercers, o que pugin atemptar contra les normes vigents. L'IDE no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrá atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

 • L'IDE donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

 • L'usuari del web dóna seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l'IDE a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 • Quan l'usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina web, disposarà prèviament d'un nom d'usuari i d'una contrasenya indicada a l'efecte per l'IDE. En aquest cas les dades facilitades seran les imprescindibles per portar a terme la prestació del servei web. L'usuari que facilita dades de caràcter personal a l'IDE resta assabentat que podrà exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI.

 • L'IDE adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

 • L'IDE no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'IDE, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecárregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'IDE.

 • L'IDE no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes. L'única finalitat dels enllaços és afavorir, fomentar i facilitar l'accés a la informació que pot ser del seu interès.

 • L'IDE no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

 • L'IDE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

 • L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en aquest avís legal.

 • Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret català i de l'Estat espanyol. Qualsevol persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 • Els usuaris poden remetre suggeriments o propostes sobre la millora de les diferents informacions, activitats i/o serveis, continguts i/o habilitats en el lloc web, adreçant-se a aquesta adreça de correu electrònic: manlleu@barrierm.cat.
Connecta't | Crèdits | Avís legal